Ramowy rozkład dnia

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 - 17.30

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 6.30 12.30 

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając dziecku zdrowy rozwój.

Ramowy rozkład dnia

6.30 - 7.30

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, różnorodne formy aktywności (zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry, układanki

Prace porządkowe

7.30 - 8.30

Zabawy i ćwiczenia rozwijające m.in. percepcję wzrokową, wrażliwość słuchową, mowę i myślenie, grafomotorykę, praca o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym.

Czynności organizacyjne przygotowujące do zajęć, stymulujące nastawienie dzieci na realizacją zadań edukacyjnych.

Zabawa ruchowa/ćwiczenia poranne

8.30 - 9.00

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

Śniadanie

9.00 - 10.00

Zajęcia kierowane - zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego.

10.00 - 11.30

Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace społecznie użyteczne, wycieczki, spacery.

Zabawy w sali.

(dobór zajęć uzależniony jest od pory roku i warunków atmosferycznych.

11.30 - 12.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad

12.00 - 14.00

Poobiedni odpoczynek (dzieci 3 - 4 letnie).

Zajęcia relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia (dzieci 5 -6 letni)

Zajęcia dodatkowe

Ćwiczenia i zabawy porządkujące i poszerzające zdobytą wiedzą i umiejętności.

Praca indywidualna, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, udzielanie pomocy psychologiczno-  pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

14.00 - 14.30

Zabawa ruchowa.

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

14.30 - 17.30

Zajęcia dodatkowe

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy utrwalające zdobytą wiedzę, słuchanie utworów literatury dziecięcej, praca indywidualna.

Aktywność własna dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy dydaktyczne, integracyjne, plastyczno - techniczne, gry i zabawy stolikowe, prace porządkowe

Powrót na początek strony