Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-04-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-04-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Królikowska, adres poczty elektronicznej ema35@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692498458. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 45 "Chatka Kilkulatka" w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

ul.G. Sosabowskiego 6, 15-182 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps45@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 856750400

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście jest ono ogólnodostępne w godzinachpracy przedszkola.
2. Budynek jest parterowy, przy wejściu głównym nie znajduje się podjazd.
3. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
4. Wchodząc do  budynku trzeba pokonać jeden stopień, nie ma innych pochylni, platform ani informacji głosowych, łazienki nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących.
6. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego w szczególnych przypadkach.
7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
8. Na terenie przedszkola, znajdują się  miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Powrót na początek strony